FÅ TILBUD

Uføreforsikring

UFØREFORSIKRING

Det finnes flere typer uføreforsikring på markedet. Begreper som uførekapital, uførepensjon, uførerente, uføretotal kan man lese om flere steder. Men hva er forskjellen? Er ufør det samme som ervervsufør. Er det å bli invalid det samme som ufør? Og hva er ulykkesforsikring. Hva betyr de forskjellige begrepene?

Uførekapital

 • Er en engangsutbetaling ved erklært ervervsuførhet. Forsikringsselskapene forholder seg til NAV når det gjelder denne erklæringen.
 • En del forsikringsselskaper sier likevel også at de betaler ut erstatning hvis de ser at forsikringstager ikke kommer til å bli frisk, på tross av at NAV enda ikke har vurdert personen som ervervsufør.
 • Man skal også ha i tankene at et forsikringsselskap er et ”privat foretak” som nok ikke ønsker å betale ut erstatning før de må. Man kan derfor se for seg at det kan være vanskelig å få utbetalt en erstatning før selskapet er pålagt det.
 • En utbetaling på denne forsikringen krever at man er minimum 50 % ufør og utbetaling er gradert.

Uførepensjon

 • Også kalt uførerente er en månedlig utbetaling fra forsikringsselskapet ved sykdom.
 • Man kan avtalefeste hvor lenge utbetalingen skal vare. Dette kan variere fra en avtale som går over 10 år, til å gjelde fram til man er 67 år.
 • Den trer i kraft etter at man har vært sykemeldt i 12 måneder.
 • Utbetalingen man får er skattbar.
 • Norsk lov sier at du som ufør ikke kan ha en høyere inntekt en 80 prosent av din tidligere inntekt. Det vil si at hvis man hadde en inntekt på 500 000,- før man ble syk, så vil utbetalingen fra forsikringsselskapet begrenses til ca 40 000,- per år.
 • Utbetaling er gjerne gradert og flere selskaper krever også at man er minimum 60% syk for at man skal kunne gjøre krav på utbetaling.

Uføretotal

 • Er en kombinasjon mellom uførepensjon og uførekapital. Forsikringstager og forsikringsselskap blir enige om et gitt beløp som skal gå til utbetaling hvis man blir syk.
 • Det kreves ikke man er erklært ufør, men kun at man har vært sykemeldt i 12 måneder før det skal startes utbetaling av erstatning.
 • Det utbetales 10 prosent av den avtalte summen hvert år, fordelt på hver måned. Det vil si 1 / 120 del av avtalt beløp per mnd. Utbetalingen er ikke skattepliktig.
 • Hvis man blir erklært ufør før det har gått 10 år vil resterende beløp utbetales.
 • Utbetalingen er gjerne gradert, vi tilbyr dog avtaler hvor det ikke er gradering og man vil få 100 prosent utbetalt selv ved 50 prosent ”sykdom”.
 • Utbetalingen er ikke skattbar og begrenses ikke av tidligere inntekt.
 • En avtale på 1.600.000,- over 10 år vil gi en årlig utbetaling på 160 000,- / månedlig utbetaling på 13 300,-

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu