FÅ TILBUD

Pensjon

Sørg for at alderdommen blir sikret med en bærekraftig pensjonsløsning.
Innskuddspensjon er en tjenestepensjonsordning, der arbeidsgiver betaler inn et regelmessig sparebeløp på den ansattes vegne.

HVA ER INNSKUDDSPENSJON?

- Spareprosent fastsettes av arbeidsgiver innenfor lovens rammer.

- Normalt kan den ansatte velge hvordan pensjonsmidlene forvaltes. (Aksjefond og rentefond)

- Avkastningen på pensjonssparingen tilfaller den ansatte

- Summen av sparingen og avkastningen utgjør Innskuddspensjonen

Vi tilbyr ordninger der som tilfredsstiller minimumskravene til loven, men hvor du også kan utvide til fordel for den ansatte. Gode pensjonsordninger kan være en svært attraktiv måte å få gode ansatte eller å beholde ansatte.

Fordelen med Pensjon Pluss er følgende:

ENKLERE ADMINISTRASJON

Nødvendige pensjonsdata sendes automatisk fra din lønnsfil og reduserer manuelt arbeid og sørger for at det til en hver tid spares korrekt beløp.

  • Med din autorisasjon deles data fra selskapets lønnsfil. På denne måten kan vi sørge for automatisert rapportering av alle nødvendige pensjonsopplysningerog sparer dermed mengden med manuelt registreringsarbeid. I tillegg sikrer vi riktig sparing.
  • Kundeservice er tilgjengelig og kan bistå ved eventuelle spørsmål

BILLIGERE PRISER

Pensjon Pluss lar kunden ta del i selskapets besparelser hvilket gir større verdi til pensjonsproduktet.

  • Effektive driftsrutiner sørger for tidsbesparelse og lavere administrasjonskostnader for begge parter.
  • Vår strategi om lave pris er av høy kvalitet og medfører ekstra verdi for alle våre kunder
  • Vi velger standardiserte arbeidsprosesser for å sikre lave administrasjonskostnader

BEDRE KJØPEKRAFT MED ROBUST OG GOD FORVALTNINGSSTRATEGI

  • Vi benytter rimelig indeksforvaltning sammen med et aktivt globalt aksjefond som er designet for å gi meravkastning ved langsiktig sparing.
  • Vi forsøker å redusere norsk risiko i porteføljene, pga. allerede høy eksponering mot Norge gjennom jobb, eiendom og folketrygden. Dette gjøres ved å velge globale aksjefond som har liten eksponering mot energi og norske markeder, samt la halvparten av aksje eksponeringen være i utenlandsk valuta.
  • Vi justerer renterisikoaen strategiene er eksponert mot, basert på hvor bra man får betalt for forskjellige renterisikoer.
  • Vi har kortere nedtrappingsmodell enn normal. Dette gir en forventet bedre pensjonsutbetaling enn standard nedtrapping
  • Vi etterstreber å gi informasjon som setter deg i bedre stand til å velge riktig strategi/investeringsprofil og slik at du oppnår en bedre pensjon
crossmenu