FÅ TILBUD

Kritisk Sykdom

KRITISK SYKDOM

Mange som bli rammet av alvorlig sykdom får store økonomiske problemer. Kreft alene rammer omtrent hver tredje person. Selv om fler og fler overlever gir cellegift og strålebehandling betydelige bivirkninger som man kanskje vil måtte leve med resten av livet. Redusert arbeidskapasitet er veldig vanlig.

Økonomisk sikring

Å sikre seg økonomisk gjør at livet man skal leve etter sykdommen blir lettere. Kritisk sykdomsforsikring er en erstatning som utbetales som en engangsutbetaling. Det er ikke skatt på utbetalingen som skjer 30 dager etter stilt diagnose. Forsikringen kan kjøpes fra man fyller 18 til man er 59 år og kan gjelde fram til man er 67.

Eksempler på diagnoser som dekkes er:

 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Kreft
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimers
 • Åpen hjerteoperasjon
 • Transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • Varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • Tap av syn, hørsel, taleevne eller tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd
 • Store brannskader

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu